Privacyverklaring

Privacy policy talentus nv

(Kandidaten) Uitzendkrachten en werving en selectie

Deze privacy policy omschrijft op welke wijze Talentus omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van haar:

 • Kandidaat uitzendkrachten
 • Uitzendkrachten
 • jobstudenten
 • Kandidaten voor werving & selectie

1. Wie is wie?

Verwerkingsverantwoordelijke: Talentus NV,

maatschappelijke zetel: Sneeuwbeslaan 14 2610 Wilrijk

ondernemingsnummer: 0462.690.790

erkenningsnummers: VG.431/BUO, B.00222-405-20121112 (W&S),

B.00222-406-0121112 (uitzendarbeid), W.INT.237,

W.SO.237, DG.LAV.004.


Functionaris gegevensbescherming: M€ROFIN BVBA, vertegenw. door Mark Meukens

e-mail: dataprotection@talentus.be


Betrokkene:

 1. Kandidaat uitzendkracht
 2. Uitzendkracht
 3. Jobstudent
 4. Kandidaat werving & selectie


2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt, tenzij op uitdrukkelijke vraag van de betrokkene of door betrokkene aangeleverd in zijn/haar CV. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


3. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens wanneer:

 • Je persoonsgegevens achterlaat op onze website of via één van onze IT-applicaties/tools
 • Je persoonsgegevens per email aan één van onze kantoren bezorgt, als spontane sollicitatie of in reactie op een jobaanbieding
 • Je inschrijft in één van onze kantoren
 • Je aanbiedt op een jobevent
 • Je aangemeld wordt door een gebruiker die je via onze diensten een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid wil aanbieden
 • We je persoonsgegevens vinden op publieke of sociale media (vb. LinkedIn), waaruit zou kunnen blijken dat je interesse hebt voor jobaanbiedingen

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van de betrokkenen. Het betreft onder meer de volgende persoonsgegevens (deze lijst is niet limitatief):

 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, bijkomende informatie door u aangeleverd tijdens gesprekken met onze consulenten;
 • Resultaten van testen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,..), afgenomen voor de functie(s) waarvoor u gescreend wordt;
 • Feedback welke we ontvangen ivm (online-) referentiechecks bij uw oud werkgevers conform het interview;
 • Foto’s en video’s (o.a. bij het inlezen van uw identiteitskaart; indien we u interviewen via video-call; of door u aangeleverd);
 • Contractinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • Payrollinformatie zoals: idem als contractinformatie en bijkomend uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, in te houden BV-percentage;
 • Uw loon en loonfiches;
 • De coördinaten van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het aantal personen ten laste en uw burgerlijke staat;

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Talentus zal uw persoonsgegevens steeds verwerken op basis van de gepaste rechtsgrond. Naargelang de fase van onze HR-dienstverlening, waarin de betrokkene zich bevindt, kan op eenzelfde persoonsgegeven, een andere rechtsgrond van toepassing zijn. In hoofdzaak zijn de rechtsgronden de volgende:

 • Jouw toestemming: Wanneer je spontaan jouw gegevens aan ons bezorgd hebt, of nadat we je die gevraagd hebben, wanneer we je gegevens via een ander kanaal verkregen hebben. Dit geldt eveneens om je belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen in het vinden van de perfecte match tussen jouw wensen en de verwachtingen van onze klanten/gebruikers.
 • Een (pre)contractuele relatie : wanneer we met jou een arbeidsovereenkomst aangaan en we je persoonsgegevens nodig hebben om tijdig de nodige overeenkomsten op te stellen en wettelijke aangiftes te doen.
 • Wettelijke basis: om als je werkgever of als HR-dienstverlener aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen in het kader van sociale en fiscale aangiftes, het verstrekken van informatie in het kader van wettelijk verplichte statistieken, enz.
 • Ons legitiem gerechtvaardigd belang: om de organisaties die onze kwaliteit garanderen de mogelijkheid te geven de nodige audits in dit verband uit te voeren. Het spreekt voor zich dat deze organisaties gebonden zijn door confidentialiteit. Ons legitiem gerechtvaardigd belang omvat ook het bijhouden van uw persoonsgegevens om onze rechten te vrijwaren in het kader van het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.
 • Het legitiem gerechtvaardigd belang van onze klanten/gebruikers: aangezien bij als HR-dienstverlener een bemiddelende rol spelen tussen u, als betrokkene en onze klanten/gebruikers, moeten wij (een deel van) uw persoonsgegevens in het kader van het organiseren van jouw tewerkstelling aan hen doorgeven, (bvb. toegangscontrole, aanmaak van paswoorden, enz.)

6. Met wie delen we je persoonsgegevens

Niettegenstaande Talentus onder geen enkel beding persoonsgegevens zal verkopen, verhuren of commercieel te beschikking stellen aan derden, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de betrokkene, zal Talentus, in het kader van haar HR-dienstverlening, en met inachtneming van de rechtsgronden, hierboven vermeld, persoonsgegevens van een betrokkene (moeten) meedelen aan derden in de volgende gevallen (de lijst is niet limitatief):

Aan verschillende overheidsinstanties, zoals:

 • Fiscale administraties
 • Federale en regionale inspectiediensten
 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Sectorale fondsen voor bestaanszekerheid

Aan onze opdrachtgevers of klanten, in het kader van:

 • De selectie van een geschikte kandidaat voor het invullen van een openstaande betrekking als uitzendkracht, jobstudent of vaste medewerker;
 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor het ter beschikking stellen van uitzendarbeiders of jobstudenten;
 • De uitwisseling van gegevens met betrekking tot je prestaties bij onze klanten;
 • De facturatie van je prestaties of onze dienstverlening aan onze klanten;
 • Een proactieve aanbieding van je profiel bij een potentiële klant;

Aan welbepaalde leveranciers van Talentus, in het kader van:

 • Het leveren van ondersteunende diensten aan Talentus, rechtstreeks gelinkt aan je tewerkstelling, zoals daar zijn medische preventiediensten, leveranciers van maaltijd-, eco- of cadeaucheques, verzekeringsmaatschappijen, ....
 • Het leveren van ondersteunende diensten aan Talentus, in het kader van onze administratieve organisatie, en handelend voor rekening en in opdracht van Talentus, zoals daar zijn sociaal secretariaat, aanbieders van IT-pakketten of cloud-oplossingen in het kader van hun technische ondersteuning, aanbieders van test-batterijen die we gebruiken bij het in kaart brengen van je talenten, ....
 • Gespecialiseerde (HR-)dienstverleners die ons bijstaan met betrekking tot het aanvragen van subsidies, specifieke vragen met betrekking tot je statuut of je verloning, …

Aan onze bedrijfsrevisoren en andere audit- en certificatiekantoren, in het kader van:

 • De wettelijk verplichte audit op onze jaarrekeningen;
 • Het verkrijgen en behouden van diverse certificaten en kwaliteitslabels;
 • Audit van subsidiedossiers;

Aan alle andere derden, wanneer we daartoe bij wet, vonnis, arrest of enig ander gerechtelijk bevel verplicht worden.

Met partijen die in onze opdracht en voor onze rekening persoonsgegevens verwerken, en bijgevolg optreden als verwerker, zoals gestipuleerd in de GDPR-verordening, sluiten we een verwerkersovereenkomst af, en nemen we alle passende maatregelen om de persoonsgegevens op voldoende wijze te beveiligen.


7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van kandidaten worden bewaard tot 5 jaar na het laatste kwalitatieve contact, dit is als de betrokkene of Talentus een actie onderneemt op het dossier. Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden m.b.t. beschikbare functies.

De persoonsgegevens van betrokkenen die effectief bij/via ons gewerkt hebben, worden 10 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 10 jaar zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden om ingeschakeld te worden in bepaalde functies.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.


8. Wat zijn uw rechten als betrokkene?

1. Recht op toegang en inzage

Om uw recht op toegang en inzage zo optimaal mogelijk te respecteren, krijgt u een gepersonaliseerde toegang tot “Mijn Talentus”, waardoor u ten allen tijde de mogelijkheid hebt om uw persoonsgegevens te raadplegen en te verifiëren.

2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking van de verwerking

Via de hierboven vermelde toegang tot “Mijn Talentus” kan u steeds uw gegevens verbeteren, aanpassen of aanvullen. Indien u uit onze bestanden verwijderd wenst te worden, of het gebruik van uw gegevens wenst te beperken, kan u eveneens via dit kanaal deze wens uitdrukken.

U kan zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze contract- of payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet en de hierboven vermelde bewaringstermijnen van u dienen bij te houden en te verwerken.

Ingeval u uw persoonsgegevens wil laten verwijderen, zullen wij een absoluut minimum aan gegevens bewaren om onze medewerkers toe te laten u niet langer te contacteren.

3. Recht van bezwaar

U beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

4. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming of via uw gepersonaliseerde toegang tot “Mijn Talentus.

8. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

9. Datalekken

Mocht je toch op de hoogte zijn of het vermoeden hebben van een eventueel datalek, gelieve ons dit dan onmiddellijk te melden via dataprotection@talentus.be.


9. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen

 • Gebruik van virusscans, firewalls, …
 • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
 • Geen onbeveiligde harde schijven
 • Versleutelde e-mails
 • Toegangsbeveiliging tot gegevens
 • Encryptie van gegevens
 • Geen onbeveiligde back-ups

Organisatorische maatregelen

 • Welbepaalde personen hebben toegang
 • Procedure voor incidentenbeheer
 • Policy voor werknemers & medewerkers
 • Opleiding van werknemers & medewerkers
 • Vertrouwelijkheidsclausules

10. Cookies

Om onze website www.talentus.be zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, gebruiken we cookies en niet-gepersonaliseerde webstatistieken. Op die manier monitoren we hoe onze bezoekers onze website gebruiken, en trachten we de aangeboden informatie te optimaliseren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen, en dat bij een volgend bezoek op onze website herkend kan worden.


11. Wijzigingen

Talentus behoudt zich het recht voor om, om welke reden ook, alle nodige aanpassingen, aanvullingen, verbeteringen of wijzigingen aan deze privacy policy aan te brengen. De actuele versie zal je steeds kunnen terugvinden op onze website www.talentus.be. Deze versie werd opgemaakt in mei 2018.